Към съдържанието
Забележка!

Текстът на тази страница е зает без допълнителни модификации от Awesome GIS в GitHub. Всякакви редакции и коментари е необходимо да се извършват в оригиналното хранилище.

Превод на ГИС понятия на български

Целта на този списък е да събере, организира и уеднакви превода на често срещани понятия използвани в ГИС от английски на български, както и да въведе кратко обяснение на тяхното значение. Списъкът може да служи за основа за превеждане на интерфейс на ГИС програми, както и за писане и превеждане на ръководства на български език.

Имаш време и желание за превод на ГИС софтуер на български? Виж повече тук.

термин на английски термин на български кратко обяснение
layer слой
feature обект
attribute атрибут
geometry геометрия
vector layer векторен слой
raster layer растерен слой
(raster) band канал
single band едноканален
multi band многоканален
alpha band алфа канал канал за прозрачността на слоя
pixel пиксел
coordinate reference system (CRS) координатна система (КС)
geographic coordinate system (GRS) географска координатна система (ГКС)
projected reference system (CRS) проекционна координатна система (ПКС) * в българската литература може да се срещне и като “правоъгълна координатна система”
device устройство
positioning позициониране
reloading опресняване
input входни данни
output изходни данни
legend легенда
legend entry елемент на легендата
digitizing цифроване изчертаване на геометрията на нов обект
prompt запитване
database база данни Колекция от логически свързани и структурирани данни в конкретна предметна област. Поддръжката на база от данни се осъществява от т.нар. система за управление на бази от данни (СУБД). Най-често в ГИС се използват релационни бази данни. 2
primary key (PK) първичен ключ (ПК) Атрибут, който определя еднозначно запис в база от данни. 1
foreing key външен ключ (ВК) Ако две таблици имат отношение една към друга (релация), се използва въшнен ключ. Той представлява копие от първичния ключ на едната таблица включен в структурата на втората таблица, за която той е външен. 2
relational database релационна база данни При релационните бази данни, данните се съхраняват във вид на релации, съставени от записи (редове) и атрибути (полета/колони) и възприемани от потребителите като таблици. При работа с тях най-често се използва SQL. Примери за релационни бази данни включват MySQL/MariaDB, Oracle, PostgreSQL (PostGIS), sqlite (SpatiaLite, GeoPackage) и други. 3
transaction транзакции Транзакциите към базата данни могат да се използват за представяне на някакво ниво на устойчивост при отказ от запис като се капсулират поредица операции върху базата данни в блок “всичко или нищо”.
begin начало на
commit запис
rollback отмяна
prepare statement подготовка на израз
cannot [execute action] неуспешно [изпълнение на компандата]
unable to [execute action] неуспешно [изпълнение на компандата]
available [layers/styles/CRS] налични [слоеве/стилове/КС]
destination [layer/CRS/feature] целеви [слой/КС/обект]
(topological) boundary (топологична) граница Линията, която описва преминаването от един обект в друг.
hillshade сенкорелеф
nightly build работна версия Работна версия на даден софтуер, буквално версията, която се получава всяка вечер след приключване на работа на програмистите.
upcomming (point) release предстояща версия Версията на даден софутер, която предстои да бъде публикувана.
Long-Term Support (LTR) дългосрочно поддържана версия (LTR) Версията на даден софтуер, която се поддържа за по-дълъг период от време спрямо обичайното. Това включва поправяне на бъгове и отговаряне на въпроси свързани със софтуера.
(package) dependencies зависимости между пакетите Често за да работи един софтуер, той се нуждае от други програми да бъдат вече инсталирани на дадена машина. Затова има зависимости между отделните софтуерни пакети.