Към съдържанието

Каква е разликата между прецизност (precision) и точност (accuracy)?

Често понятията прецизност и точност са използвани взаимнозаменяемо в контекста на извършване на измерване. Това е разбираемо в контекста на разговорния език, но е важно осъзнаването, че това са две напълно несвързани помежду си свойства.

Точност (accuracy)

Точността е близостта на дадено измерване до реалната стойност. При осредняването стойността на многократни измервания на една и съща величина, високата точност се изразява в малко отклонение на всяко едно измерване от реалната стойност.

Така например един термометър може да отчита с 3.14 градуса по-висока температура, отколко е реално. В този случай термометърът се нуждае от редакция на скалата за отстраняване на грешката.

Прецизност (precision)

Прецизността е усъвършенстване на измерването, изчислението или спецификацията на дадена величина. При осредняването стойността на многократни измервания на една и съща величина, високата прецизност се изразява в малко отклонение на всяко едно измерване от осреднената стойност.

Често прецизността е свързана и с разделителната способност на инструмента за измерване, т.е. каква е минималната разлика на величината, която инструмента може да засече. Често подобрението на прецизността се изразява с добавяне на повече цифри след десетичната запетая.

Така например един термометър може да има разделителна способност както от 1 градус, така и от 0.1 градус, така и от 0.0001 градуса. Високата прецизност на термометъра ще се изрази в отчитането на една и съща температура на даден обект с постоянна температура при всяко едно измерване.

Разлика между точност и презизност

С по-прости думи, при многократни измервания на една и съща величина, наборът от измервания е точен, ако средната им стойност е близка до истинска стойност на измерваната величина. Ако стойностите са близки една до друга, но не задължително близки до истинската стойност, то тогава наборът от измервания е прецизен.

Двете концепции са независими една от друга, така дадено измерване може да е или точно, или прецизно, или и двете, или нито едното, нито другото.

Използването на данни с висока прецизност, но ниска точност често заблуждава хората в качеството на техните данни.

В контекста на ГИС

В днешно време се срещат пространствени данни или измервания от позициониращи устройства, които съдържат координати с прецизност до 10-тия знак след десетичната запетая.

Често обаче тези данни са високопрецизни, но не и високоточни, т.е. измерените координати нямат общо с реалността.

Това може да доведе до грешни анализи и заключения за дадена територия, така че имайте едно наум.